לפרטים וייעוץ חייגו עכשיו 03-6292000

1. חייב מוגבל באמצעים, הינו חייב אשר נפתחו נגדו בהוצאה לפועל תיק אחד או יותר והוא אינו מסוגל לשלם את חובו בהוצאה לפועל כך שיסיים לשלם את חובותיו כדלקמן:

(1) שנתיים – אם סכום החוב אינו עולה על 20,000 שקלים חדשים;

(2) 3 שנים – אם סכום החוב עולה על 20,000 שקלים חדשים ואינו עולה על 100,000 שקלים חדשים;

(3) 4 שנים – אם סכום החוב עולה על 100,000 שקלים חדשים.לענין זה, "החוב" – לרבות יתרת החוב ולרבות ריבית והפרשי הצמדה עד למועד ההכרזה.

2. לרוב, חייבים מוגבלים באמצעים מוכרזים כאלה בהליכים של איחוד תיקים היות והחוב הכללי שלהם שהוא סך החובות בתיקי ההוצאה לפועל הפרטניים, גבוה בדרך כלל. בפרק איחוד תיקים, ניתן לראות כי כדי להימנע מהכרזה שכזו, באיחוד תיקים על החייב לשלם כל חודש סכום שהוא לא יפחת מ- 3% מסך חובותיו.

3. על חייב מוגבל באמצעים יוטלו בדרך כלל ההגבלות המפורטות להלן, כולן או חלקן, כדי להבטיח את פירעון החוב ולמנוע יצירת חובות נוספים:

– עיכוב יציאתו של החייב מן הארץ;

– הגבלת החייב כלקוח מוגבל מיוחד, כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981;

– הגבלת החייב מלעשות שימוש בכרטיס חיוב, כמשמעותו בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986; – כרטיס אשראי.

– חייב מוגבל באמצעים לא ייסד תאגיד ולא יהיה בעל עניין בתאגיד, במישרין או בעקיפין, לרבות יחד עם אחר או באמצעות אחר, אלא אם כן אישר זאת ראש ההוצאה לפועל מראש.

4. בחוק נקבע כי יהיה מרשם חייבים מוגבלים (להלן – המרשם), אשר יהיה פתוח לעיון הציבור בכל לשכת הוצאה לפועל. הרישום יכיל את שם החייב, מספר תעודת הזהות שלו, מענו ומשלח ידו, תאריך ההכרזה על החייב כמוגבל באמצעים, מספר תיק ההוצאה לפועל שבו ניתנה ההכרזה, וסכום החוב. רישום פרטיו של חייב במרשם יימחק משפרע את חובו או משבוטלה הכרזתו, או בהתאם להחלטה של ראש ההוצאה לפועל. כיום ניתן לברר פרטים על חייב האם הוא הוכרז כמוגבל באמצעים באמצעות אתר האינטרנט של רשות האכיפה.

5. הוכרז חייב כמוגבל באמצעים, והיו תלויים ועומדים נגדו מספר תיקים, יתן רשם ההוצאה לפועל צו לאיחוד התיקים. צווי הבאה או צווי מאסר שניתנו נגד החייב לפני שהוכרז כמוגבל באמצעים וטרם בוצעו, לא יבוצעו אלא במסגרת צו האיחוד.

6. חייב המבקש להכריז עליו כמוגבל באמצעים, ירשום בבקשתו את גובה התשלומים שאותו הוא מסוגל לשלם מידי חודש בחודשו על מנת שראש ההוצאה לפועל יתן צו ביניים, יקיים לאחר שבדק את היכולת של החייב, בין על יסוד העיון בבקשת החייב והמסמכים שצורפו לה, וכל מידע אחר שנמצא לפניו, ובין בחקירת יכולת ובלבד שרשם ההוצאה לפועל יתן לזוכה הזדמנות לטעון טענותיו בכתב. היה ונושה מסוים יבקש חקירת יכולת יורה ראש ההוצאה לפועל על קיומה.

7. קבע ראש ההוצאה לפועל כי החייב מוגבל באמצעים, רשאי הוא, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להסיר את ההגבלות שהוטלו על החייב בצו הביניים, כולן או מקצתן, או להוסיף הגבלות לפי החוק.

8. בכל עת, מיוזמתו או על פי בקשה, רשאי ראש ההוצאה לפועל לבטל הכרזה של חייב כמוגבל באמצעים, לרבות במקרים של פרעון החוב או של הסכם בין הזוכה לחייב, לעניין פרעון חוב, שאישר רשם ההוצאה לפועל; בוטלה ההכרזה – בטלות גם ההגבלות שהוטלו על החייב, זולת אם נקבע אחרת.

סגירת תפריט
Call Now Button דילוג לתוכן