עברית English
 
חוק המתנה

1.      מתנה היא הקניית נכס שלא בתמורה.דבר-המתנה יכול שיהיה מקרקעין, מיטלטלין או זכויות לסוגיהן השונים. מתנה יכול שתהיה בויתורו של הנותן על זכות כלפי המקבל או במחילתו של הנותן על חיוב המקבל כלפיו. בישראל קיים חוק המתנה המסדיר נושא חשוב זה.מתנה היא מתבצעת  בהקניית המתנה על ידי הנותן למקבל תוך הסכמה ביניהם שהדבר ניתן במתנה.

2.      חזקה על מקבל המתנה שהסכים למתנה, אלא אם הודיע לנותן המתנה על דחייתה תוך זמן סביר לאחר שנודע לו עליה.

3.      מתנה יכול שתהיה על תנאי ויכול שתחייב את המקבל לעשות מעשה בדבר-המתנה או להימנע מלעשותו; נותן המתנה רשאי לדרוש מהמקבל את מילוי החיוב שהוא דורש, ורשאי לדרוש זאת מי שהחיוב הוא לזכותו, ואם היה בדבר עניין לציבור - היועץ המשפטי לממשלה או בא-כוחו.

4.      מתנה בעתיד, או התחייבות לתת מתנה בעתיד טעונה מסמך בכתב. כל עוד מקבל המתנה לא שינה את מצבו בהסתמך על ההתחייבות, רשאי הנותן לחזור בו ממנה, זולת אם ויתר בכתב על רשות זו. כמו כן, יש לציין כי  נותן המתנה רשאי לחזור בו מהתחייבותו אם הייתה החזרה מוצדקת בהתנהגות מחפירה של מקבל המתנה כלפי הנותן או כלפי בן-משפחתו או בהרעה ניכרת שחלה במצבו הכלכלי של הנותן.

5.      הבעלות בדבר-המתנה עוברת למקבל במסירת הדבר לידו, או במסירת מסמך לידו המזכה אותו לקבלו, ואם היה הדבר ברשות המקבל - בהודעת הנותן למקבל על המתנה, והכל כשאין בדין אחר הוראות מיוחדות. קיימת חשיבות רבה לעניין מתנות של נכסים- נדל"ן. מעבר להקניית המתנה, חשוב לדעת כי על מתן מתנה של דירה למשל, מחייבת התייחסות להיבטים נוספים, רישום בטאבו, שעבודים, עיקולים וכמובן מיסים החלים על הנכס כגון, מס שבח, מס רכישה אף שבמצבים מסוימים יהיה מופחת ועוד.