עברית English
 

  1.   לא מעט תביעות מוגשות בעילת לשון הרע, או תביעת דיבה , מילה השגורה בידי רבים. בישראל קיים חוק איסור לשון הרע המסדיר סוגיה רגישה זו והגשת תביעות גדלות משנה לשנה, קל וחומר שלא מעט מוגשות עקב פרסום דברים משפילים במדיה ובאינטרנט, כאשר רבים נותנים דרור לכל משפט העולה במוחם מבלי לעצור לרגע ולחשוב על ההשלכות הנובעות מכך. רבים הפרסומים כיום ברשתות החברתיות, כגון פייסבוק, טוויטר ועוד.

 2.   מהי לשון הרע?  לשון הרע על פי החוק היא דבר שפרסומו עלול -

        (1)   להשפיל אדם יחיד או תאגיד.בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצדם;

        (2)   לבזות אדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסים לו;

        (3)   לפגוע באדם במשרתו, אם משרה ציבורית ואם משרה אחרת, בעסקו, במשלח ידו או במקצועו;

        (4)   לבזות אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, גילו, מינו, נטייתו המינית, או מוגבלותו לקות פיסית,
               נפשית או שכלית, לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית..   

 3.   פרסום לשון הרע נחשב בין אם הוא בעל פה ובין בכתב או בדפוס, לרבות ציור, דמות, תנועה, צליל וכל אמצעי אחר.על פי חוק איסור לשון הרע, רואים בפרסום לשון הרע, בלי למעט מדרכי פרסום אחרות -

(1)   אם היתה מיועדת לאדם זולת הנפגע והגיעה לאותו אדם או לאדם אחר זולת הנפגע;

(2)      אם היתה בכתב והכתב עשוי היה, לפי הנסיבות, להגיע לאדם זולת הנפגע.

 4.   יצוין כי החוק קובע כי אין זה משנה דרכי הבעת לשון הרע אם לשון הרע הובעה במישרין ובשלמות, או אם והתייחסותה לאדם הטוען שנפגע בה משתמעות מן הפרסום או מנסיבות חיצוניות, או מקצתן מזה ומקצתן מזה.

 5.   לשון הרע על מת  שפורסמה אחרי מותו, דינה כדין לשון הרע על אדם חי, אלא שאין בה עילה לתובענה אזרחית או לקובלנה, ולא יוגש כתב אישום אלא אם ביקש זאת בן זוגו של המת או אחד מילדיו, נכדיו, הוריו, אחיו או אחיותיו.

 6.   בית המשפט, רשאי לחייב נתבע בהליך אזרחי פיצוי שלא יעלה על 50,000 שקלים חדשים, ללא הוכחת נזק. הפיצוי ללא הוכחת נזק, דבר המאפיין את החוק בעניין זה ומאפשר לבתי המשפט ביתר קלות לקבוע פיצוי לנפגע. כמובן שאם הנפגע הוכיח נזק גדול יותר, בית המשפט יפסוק בהתאם. כמו כן החוק מתיר לבתי המשפט במצב שבו הוכח כי לשון הרע פורסמה בכוונה לפגוע, לחייב את הנתבע לשלם לנפגע, פיצוי שלא יעלה על כפל הסכום הסכום הנ"ל ללא הוכחת נזק.

 7.   יש לציין כי לא יקבל אדם פיצוי ללא הוכחת נזק, בשל אותה לשון הרע, יותר מפעם אחת. אמר הנתבע לנפגע מספר פעמים את אותם דברים או הפיץ עליו לשון הרע, יחויב ככלל פעם אחת.

 8.   בית המשפט, במשפט פלילי או אזרחי בשל לשון הרע, רשאי לצוות -על איסור הפצה של עותקי הפרסום המכיל את לשון הרע או על החרמתם; צו החרמה כוחו יפה כלפי כל אדם שברשותו נמצאים עותקים כאלה לשם מכירה, הפצה או החסנה, גם אם אותו אדם לא היה צד למשפט. אם  ציווה בית המשפט על החרמה של החומר, יורה בית המשפט מה ייעשה בעותקים שהוחרמו.

 9.   כמו כן רשאי בית המשפט לקבוע על פרסום תיקון או הכחשה של דבר המהווה לשון הרע או על פרסום פסק הדין, כולו או מקצתו; הפרסום ייעשה על חשבון הנאשם או הנתבע, במקום, במידה ובדרך שיקבע בית המשפט.

10.   פורסמה לשון הרע באמצעי תקשורת, החוק קובע כי ישאו באחריות פלילית ואזרחית בשל לשון הרע, האדם שהביא את דבר לשון הרע לאמצעי התקשורת וגרם בכך לפרסומו, עורך אמצעי התקשורת ומי שהחליט בפועל על הפרסום, ובאחריות אזרחית ישא גם האחראי לאמצעי התקשורת.

11.   פרסומים מותרים והגנות בלשון הרע:

באישום פלילי תהא זו הגנה טובה לעורך אמצעי התקשורת שנקט אמצעים סבירים כדי למנוע פרסום אותה לשון הרע ושלא ידע על פרסומה.

פרסום לפי סעיף 28 לחוק-יסוד: הכנסת, או פרסום המוגן לפי סעיף 1 לחוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי"א-1951;

פרסום בישיבת הממשלה;פרסום על ידי הממשלה, או חבר ממשלה בתוקף תפקידו, או פרסום על פי הוראת הממשלה או הוראת חבר ממשלה בתוקף תפקידו;

פרסום על ידי מבקר המדינה בתוקף תפקידו או פרסום כאמור מטעמו;

פרסום על ידי שופט, חבר של בית דין דתי, בורר, או אדם אחר בעל סמכות שיפוטית או מעין-שיפוטית על פי דין, שנעשה תוך כדי דיון בפניהם או בהחלטתם, או פרסום על ידי בעל דין, בא כוחו של בעל דין או עד, שנעשה תוך כדי דיון כאמור;

פרסום על ידי חבר ועדת חקירה, כמשמעותה בסעיף 22 לחוק-יסוד: הכנסת או בפקודת ועדות חקירה, שנעשה תוך כדי דיון בפני הועדה, או בדין וחשבון שלה, או פרסום על ידי אדם שענינו משמש נושא לחקירת הועדה, בא כוחו של אדם כזה או עד, שנעשה תוך כדי דיון כאמור;

דין וחשבון נכון והוגן על מה שנאמר או אירע בישיבה פומבית של ארגון בין-לאומי שמדינת ישראל חברה בו, של ועידה בין-לאומית שאליה שלחה ממשלת ישראל נציג, של בית דין בין-לאומי, או של מוסד ממוסדותיה הנבחרים של ההסתדרות הציונית העולמית - הסוכנות היהודית לארץ ישראל;

פרסום שהמפרסם חייב לעשות על פי דין או על פי הוראה של רשות המוסמכת לכך כדין או שהוא רשאי לעשות על פי היתר של רשות כאמור;

העתק או תמצית נכונה והוגנת ממרשם המתנהל על פי חיקוק או ממסמך אחר הפתוחים על פי חיקוק לעיון כל דורש;

הגנת אמת הפרסום במשפט פלילי או אזרחי בשל לשון הרע תהא זאת הגנה טובה שהדבר שפורסם היה אמת והיה בפרסום ענין ציבורי; הגנה זו לא תישלל בשל כך בלבד שלא הוכחה אמיתותו של פרט לוואי שאין בו פגיעה של ממש.

הגנת תום לב במשפט פלילי או אזרחי בשל לשון הרע תהא זאת הגנה טובה אם הנאשם או הנתבע עשה את הפרסום בתום לב באחת הנסיבות האלו:

הוא לא ידע ולא היה חייב לדעת על קיום הנפגע, או על הנסיבות שמהן משתמעת לשון הרע או התייחסותה לנפגע

היחסים שבינו לבין האדם שאליו הופנה הפרסום הטילו עליו חובה חוקית, מוסרית או חברתית לעשות אותו פרסום;

הפרסום היה הבעת דעה על התנהגות הנפגע בתפקיד שיפוטי, רשמי או ציבורי, בשירות ציבורי או בקשר לענין ציבורי, או על אפיו, עברו, מעשיו או דעותיו של הנפגע במידה שהם נתגלו באותה התנהגות;

הפרסום היה בקורת על יצירה ספרותית, מדעית, אמנותית או אחרת שהנפגע פרסם או הציג ברבים, או על פעולה שעשה בפומבי, ובמידה שהדבר כרוך בבקורת כזאת - הבעת דעה על אפיו, עברו, מעשיו או דעותיו של הנפגע במידה שהם נתגלו באותה יצירה או פעולה; 

12.   פורסמה לשון הרע באמצעי תקשורת לא תעמוד הגנת תום לב לעורכו, למי שהחליט בפועל על הפרסום או לאחראי על אותו אמצעי תקשורת אם הנפגע, או אחד הנפגעים, דרש ממנו לפרסם תיקון או הכחשה מצד הנפגע ולא פרסם את התיקון או ההכחשה בכותרת מתאימה במקום, במידה, בהבלטה ובדרך שבה פורסמה אותה לשון הרע, ותוך זמן סביר מקבלת הדרישה.

13.   אדם שנפגע על-ידי לשון הרע ותוך ששה חדשים לאחר פרסומה מת בלי להגיש תובענה או קובלנה בשל אותה לשון הרע, רשאים בן-זוגו, ילדו או הורהו, ואם לא השאיר בן-זוג, ילדים או הורים - אחיו או אחותו, להגיש, תוך ששה חדשים לאחר מותו, תובענה או קובלנה בשל אותה לשון הרע.

14.   אדם שהגיש תובענה או קובלנה בשל לשון הרע ומת לפני סיומה, רשאים בן-זוגו, ילדו או הורהו, ואם לא השאיר בן-זוג, ילדים או הורים - אחיו או אחותו, להודיע לבית המשפט, תוך ששה חדשים לאחר מותו, על רצונם להמשיך בתובענה או בקובלנה, ומשהודיעו כאמור, יבואו הם במקום התובע או הקובל.

15.   בשולי הדברים, מן הראוי לקחת בחשבון כאשר אנו מבקשים לומר דברים על אדם אחר בפני צד שלישי ובמיוחד במדיה. דברים פוגעים ומשפילים עלולים להוות עילה לפי החוק. יש לקחת בחשבון כי גם לשון הרע באינטרנט, יכולה לגרום לתביעה לכן יש להקפיד על כך. האמור לעיל, הינו חלק מעילות והגנות לשון הרע ובכל מקרה פרטני יש להתייעץ עם עורך דין.