עברית English
 
גישור

1. גישור הוא הליך שבו נועד מגשר עם בעלי הדין כדי להביאם לידי הסכמה על יישוב הסכסוך, על ידי בירור הנושאים שבמחלוקת, גילוי מידע הדרוש בקשר לסכסוך והצעת אפשרויות לפתרונו. הליך הגישור יעשה בידי מגשר שתפקידו לסייע בידי בעלי הדין להגיע להסדר גישור מתוך ניהול משא ומתן חופשי, מבלי שיש בידו סמכות להכריע בו; השאיפה בסיום הליך גישור להגיע להסכם חתום המיישב את הסכסוך שבניהם באופן סופי וממצה.

2. הליך הגישור חוסך, זמן רב, כסף, עוגמת נפש ואי נעימות ומתבצע בדרך כלל בתנאים נוחים יותר מבית המשפט, כלומר סביב שולחן עם שתייה וכיבוד. מטרת הגישור ליצור נינוחות אצל הצדדים, ולעשות כל מאמץ כדי הגיע להסדר בסופו של דבר תחת שרביט ניצוחו וניהולו של המגשר.

3. כל מה שנאמר בגישור לא יאמר בבית המשפט כדי לאפשר ישיבה עם "קלפים פתוחים" ורצון אמיתי לסיים את הסכסוך. בתי המשפט מאד מקפידים על כך.

4. הניסיון מראה, כי לא מעט סכסוכים אשר הסתיימו בהליך הגישור, הסתיימו בצורה יחודית כאשר שלא היה סיכוי בבית המשפט להגיע להסכם אליו הגיעו הצדדים בגישור. לדוגמא, בתיק שניהלנו, היה סכסוך בין שני אנשי עסקים באשר לחוב כספי. אם המחלוקת הייתה מתבררת בבית המשפט, בית המשפט היה מחליט על פי החומר בפניו ועל פי הפרוצדורה הנוקשה, מה שנקרא הכרעה "שחור לבן". דווקא בגישור יכולים הצדדים למצוא פתרון יצירתי. במקרה דנן, לאחר שצדדים דיברו ביניהם, הם הגיעו להסכמה כי הנושה יתן הנחה תמורת המשך עבודה ושיתוף פעולה ביניהם בעתיד. פתרון כזה לא היה קורה בבית המשפט.

5. כאשר הסכסוך הועבר על ידי בית המשפט להליך גישור, הסכם הגישור יקבל תוקף של פסק דין והמשמעות היא כי ניתן לאכוף את ההסכם, למשל בהוצאה לפועל במקרה של הפרה. למותר לציין כי היה וצד כלשהו אינו שבע רצון מההסכם ומעונין לערער עליו, הוא אינו יכול לעשות זאת אלא להגיש תביעה לבית המשפט לביטול הסכם.

6. על המגשר חלות חובות במסגרת מילוי תפקידו .במילוי תפקידו ינהג המגשר בהגינות, בתום לב וללא משוא פנים.

7. המגשר יסרב לקבל מינוי בין היתר במקרים הבאים:

7.1. היה בינו לבין אחד מבעלי הדין קשר מקצועי או אישי קודם, זולת אם הודיע על כך לצדדים האחרים והם נתנו את הסכמתם למינויו בכתב;

7.2. הוא עלול, לדעתו, להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כמגשר ובין ענין אחר; נתגלה החשש לניגוד העניינים במהלך הגישור, יפסיק המגשר את הגישור, ויודיע לבית המשפט כי אינו יכול להמשיך לשמש כמגשר.

8. המגשר לא ישתמש בכל מידע שנמסר לו במהלך הגישור, שלא יכול היה לקבלו בדרך אחרת במאמץ סביר, לכל מטרה זולת הגישור. המגשר ל א יגלה כל מידע שנמסר לו במהלך הגישור למי שאינו צד לגישור.

9. היה וצד לגישור מסר מידע למגשר תוך דרישה לשומרו בסוד, ישמור המגשר על סודיות המידע כלפי אותו צד, אלא אם כן ויתר מוסר המידע על הסודיות. לא ניתן להעיד את המגשר על מה שנאמר בגישור.

10. המגשר לא ייעץ לצד לגישור בעניין מקצועי שאינו בתחום התמחותו ולא ייתן חוות דעת מקצועית על שאלה שבמומחיות שהתעוררה במהלך הגישור, אף אם היא בתחום התמחותו.

11. המגשר לא יהיה צד להסדר הגישור, ולא יוטלו עליו בהסדר הגישור חובות ולא יוקנו לו זכויות, בין במישרין בין בעקיפין, ואולם לאחר הפסקת הגישור רשאים הצדדים בהליך הגישור להסכים שהמגשר יתן חוות דעת על הסכסוך או יתמנה לבורר בסכסוך.

12. בתחילת הגישור יסביר המגשר לניצים, במידת הצורך, את מהות הגישור, להבדיל מבוררות, מייעוץ או טיפול מקצועי, ואת פרטי ההסכם המצוי, וכן הצדדים מחוייבים לנהוג במהלך הגישור בהגינות ובתום לב, כי רשאים הם להיוועץ באופן עצמאי בכל שלב עם מי שיבקשו, ל גבי כל עניין שבגישור, וכי רשאים הם להפסיק את הגישור בכל עת .

13. המגשר רשאי להיוועד עם צד אחד בלי עורך דינו, וכן עם כל מי שקשור לסכסוך, לרבות עם עורך הדין של הצדדים בנפרד.

14. שכר הטרחה שישלמו הצדדים למגשר לא יחושב לפי ערכו של נושא הסכסוך ולא יהיה מותנה בתוצאה של הגישור והוא ישולם למגשר בין אם הגיעו בעלי הדין להסדר גישור ובין אם לאו. בתחילת הגישור יודיע המגשר לצדדים את שכר הטרחה שקבע ואת אופן תשלומו. התעוררו חילוקי דעות בין המגשר ובין הצדדים לגישור בעניין שכר הטרחה או ההוצאות, יחליט בהם בית המשפט.

15. כל צד בהליך הגישור רשאי להפסיק את הגישור בכל עת ולבקש חידוש ההליכים בבית המשפט, לאחר שמסר על כך הודעה, בכתב, לבעלי הדין האחרים ולמגשר.

16. גם המגשר רשאי להפסיק את הגישור אם הוא סבור כי נתקיים אחד מאלה:

(1) העניין אינו מתאים, לדעתו, לגישור;

(2) הצדדים או מי מהם אינם נוהגים בהגינות או בתום לב, או אינם משתפים פעולה עמו;

(3) הצדדים או מי מהם אינם מגלים את המידע הדרוש לקיום הגישור;

(4) אין לדעתו סיכוי סביר להגיע להסדר גישור;

(5) הסדר הגישור הוא בלתי חוקי, בלתי מוסרי או סותר את תקנת הציבור;

(6) הסדר הגישור הוא בלתי הוגן בעליל;

(7) הסדר הגישור אינו מתחשב בעניינו של קטין או פסול דין הקשור לסכסוך;

(8) כתוצאה מהסדר הגישור עלול להיגרם נזק של ממש לצד שלישי;

(9) הצדדים אינם משלמים את שכר טרחתו.

17. הגיעו הצדדים להסדר גישור, יערכו אותו בעצמם או על ידי המגשר בכתב ויפרטו בו את כל התנאים לפיהם ייושב הסכסוך; הצדדים יחתמו על הסדר הגישור והמגשר יקיימו בחתימתו. נחתם הסדר הגישור, יודיע על כך המגשר לבית המשפט בהקדם האפשרי; ביקשו הצדדים לתת תוקף של פסק דין להסדר הגישור יצרף המגשר להודעתו עותק ממנו.

18. לסיכום: הליך הגישור הינו הליך יעיל בהרבה מאד מקרים, ומומלץ לנסות, מה יש להפסיד הרי תמיד ניתן לחזור ולריב בבית המשפט.

19. בהצלחה!