עברית English
 
בוררות - כללי

1.    בוררות, הינו הליך שבו הסכסוך מובא לידי אדם אחד או יותר אשר התמנה על ידי הצדדים לסכסוך להכריע בסכסוך באופן סופי. הליך הבוררות  פותר את הצורך לפנות לערכאות משפטיות ובכך בעיקר יתרונותיו או חסרונותיו. הליך הבוררות, יעיל במקרים רבים ובלבד ונעשה בו שימוש נכון ומתאים. לדוגמא- יתרון הבוררות במקרים רבים שבו הסכסוך נעשה בתחום מקצועי מסויים. למשל, מקרה שבו הסכסוך בין הצדדים נובע מעניין שדורש ידע בתחום הטכני, ניתן להשתמש בבורר בעל ידע מתאים בתחום זה, הוא לא שופט ולכן הוא יכול להיות מאותו הסקטור וניסיונו המקצועי הרב יתרום תרומה ראויה לפתרון הנושאים שהובאו בפניו לדוגמא אחרת, הסכסוך בתחום ההי טק, ניתן להיעזר לבורר בתחום זה על מנת שיכריע טוב יותר היות ויש לו את הידע בתחום. בפועל לרוב, הבוררים הינם עורכי דין אשר יתרונם הינו בקיאות ברזי המשפט.

2.    תנאי לקיום הבוררות הינו חתימת הצדדים על הסכם בוררות או שטר בוררות. קרי הסכם בכתב המורה כי במקרה של סכסוך כלשהו שעניינו הוזכר בהסכם הבוררות שעשוי לצוץ ביניהם בעתיד, יימסר לבורר סכסוך. יובהר כי כאשר נעשה הסכם בוררות רואים את ההסכם כמכיל את ההוראות החוק במסגרת הסכם שכזה, והוא כשאין כוונה אחרת משתמעת מן ההסכם. הוראות התוספת הראשונה לחוק, תוצג באתר בנפרד לנוחות הקורא. זה המקום לציין כי נושא מסוים שלא צוין בהסכם שבין הצדדים, לא יוכל הבורר להכריע בו. במרבית המקרים, לא נעשים הסכמי בוררות בנפרד, אלא הצדדים מציינים את הסכמתם לקיום הליך בוררות כסעיף או מספר סעיפים בחוזה שעשו. למשל, חוזה בין שתי חברות לביצוע עבודה כלשהי או לספק מוצר, במספר סעיפים בו , צוין כי במקרה של סכסוך תובא המחלוקת להכרעה בפני בורר.

3.    אין תוקף להסכם בוררות בעניין שאינו יכול לשמש נושא להסכם בין הצדדים. הסכם בוררות וסמכותו של בורר על פיו כוחם יפה גם לגבי חליפיהם של הצדדים להסכם, וסמכותו של בורר על פי הסכם בוררות מוקנית גם לבורר-חליף, והכל כשאין כוונה אחרת משתמעת מן ההסכם.

4.    לעיתים צד כלשהו שחתם על הסכם בוררות, פונה מיד לבית המשפט ומגיש תביעה ואינו מכבד את הסכם הבוררות. בית המשפט רשאי לעכב את ההליכים בין הצדדים להסכם. בקשה לעיכוב הליכים יכול שתוגש בכתב הגנה או בדרך אחרת, אך לא יאוחר מהיום שטען המבקש לראשונה לגופו של עניין בתביעה שהגיש. בית המשפט רשאי שלא לעכב את ההליכים אם ראה טעם מיוחד שהסכסוך לא יידון בבוררות. הוגשה תביעה לבית-משפט בסכסוך שהוסכם למסרו לבוררות וחלה על הבוררות אמנה בין-לאומית שישראל צד לה והאמנה קובעת הוראות בעניין עיכוב הליכים בבית המשפט, ישתמש בית המשפט בסמכותו לעכב את ההליכים.

5.    גם בית המשפט רשאי למנות בורר, למשל נתגלע סכסוך בעניין שהוסכם למסרו לבוררות ולא נתמנה בורר לפי ההסכם, רשאי בית המשפט, על פי בקשת בעל-דין, למנות את הבורר; בית המשפט רשאי לעשות כן בין שהבורר צריך היה להתמנות על ידי בעלי הדין או אחד מהם, ובין שצריך היה להתמנות על ידי הבוררים שנתמנו או ע"י צד שלישי.

6.    כאשר נקבע בהסכם הבוררות שכל צד ימנה בורר, ינקוב המבקש בהודעה את שם הבורר שמינה וידרוש מהצד השני למנות בורר מצידו. בכל מקרה אחר יציע המבקש בהודעה בורר וידרוש מהצד שכנגד להסכים למינויו. נקבע בהסכם-הבוררות שכל צד ימנה בורר, רשאי בית-המשפט, על פי בקשת הצד שמינה בורר, למנות אותו בורר, או אדם אחר, כבורר יחיד. נתמנה בורר נוסף או בורר מכריע, בין על פי הסכם-הבוררות ובין על ידי בית-המשפט, רשאי בית-המשפט, על פי בקשת צד כלשהו ועל אף האמור בהסכם-הבוררות, למנות אותו בורר כבורר יחיד, אם ראה טעם מיוחד לכך למען קיום הבוררות או סיומה. בורר או בורר יחיד שנתמנה על ידי בית-המשפט, דינו כדין בורר שנתמנה על ידי צדדים להסכם-בוררות. 

7.    האם רשאי בית המשפט להעביר בורר מתפקידו? התשובה חיובית. העברת בורר מתפקידו בית-המשפט רשאי להעביר בורר מתפקידו באחד המקרים האלה:

        (1)   נתגלה שהבורר אינו ראוי לאמון הצדדים;

        (2)        התנהגותו של הבורר במהלך הבוררות גורמת לעינוי-דין;

8.    לבורר נתונה בבוררות אותה סמכות להזמין עדים למתן עדות או להמצאת מסמכים כפי שהיא נתונה לבית-המשפט בתביעה שהוגשה לפניו, והוא רשאי לפסוק להם שכר והוצאות. עד המעיד בבוררות, חובותיו וחסיונותיו יהיו כשל עד המעיד בבית-המשפט. עד שהוזמן על ידי בורר, רשאי בית-המשפט, על פי בקשת העד, לבטל את ההזמנה, אם ראה שהיא באה תוך שימוש לרעה בהליכי הבוררות. 

9.    מה קורה כאשר צד לא התייצב לישיבת הבוררות? צד שהוזמן כדין לישיבה פלונית ולא התייצב, רשאי הבורר באותה ישיבה לדון בסכסוך בהעדרו; צד אשר נדרש לטעון טענותיו במועד שנקבע לכך ולא עשה כן, רשאי הבורר לפסוק בסכסוך בהעדרו. פסק-בוררות שניתן אחרי דיון שהתנהל בהעדר הצד הנעדר או בהעדר טענותיו, רשאי הבורר, על פי פניית הצד האחר לבוררות שהובאה לפניו תוך שלושים יום מהיום שנמסר לו העתק הפסק, לבטלו ולחדש את הדיון, אם שוכנע שבעל-הדין נעדר או לא טען טענותיו מסיבה מוצדקת.

10.           בעניינים הבאים נתונות לבית-המשפט לגבי בוררות הסמכויות למתן סעד הנתונות לו לגבי תביעה שהוגשה לפניו:

        (1)   הזמנת עדים, פסיקת שכרם והוצאותיהם;

        (2)   נקיטת אמצעי כפיה וענישה כלפי עד שלא נענה להזמנה של הבורר או של בית-המשפט,    
                או שסירב להעיד;

        (3)   גביית עדות מיד או מחוץ לתחום השיפוט;

        (4)   תחליף המצאה של הודעות או מסמכים לבעלי-הדין;

        (5)   עיקול נכסים, עיכוב יציאה מן הארץ, ערובה להמצאת נכסים, מינוי כונס-נכסים, צו עשה וצו  
               לא תעשה.

11.           פסק-הבוררות יהיה בכתב וייחתם על ידי הבורר בציון תאריך החתימה; בבוררות לפני בוררים אחדים, די בחתימת רובם אם צויין בפסק ששאר הבוררים אינם יכולים או אינם רוצים לחתום עליו.

תיקון חדש יחסית לחוק הבוררות, עוסק בערעור בפני בורר . כעקרון הליך הבוררות היה מאז ומתמיד הליך סופי שאין לערער עליו למעט מקרים מאד מיוחדים ומצומצמים מאד שאדון עליהם ואשר בית המשפט היה מאפשר את ביטול פסק הבורר. קבעו צדדים להסכם בוררות כי פסק הבוררות ניתן לערעור לפני בורר. במקרה שכזה, ינמק הבורר את פסק הבוררות הניתן לערעור ויחולו תנאים הקבועים בחוק ואשר צוינו בתוספת השניה לחוק. אמור בתוספת, יכתב באתר בנפרד. באשר לנושאי הערעור, ניתן לערער כאשר תוכנו של הפסק בורר מנוגד לתקנת הציבור וקיימת עילה שעל פיה יה בית המשפט מבטל פסק דין סופי שאין עליו ערעור עוד. ערעור ברשות לבית המשפט על פסק בוררות (תיקון התשס"ט) צדדים להסכם בוררות אשר התנו שעל הבורר לפסוק בהתאם לדין, רשאים להסכים כי ניתן לערער על פסק הבוררות, ברשות בית המשפט, אם נפלה בו טעות יסודית ביישום הדין אשר יש בה כדי לגרום לעיוות דין; ערעור כאמור יידון בשופט אחד, ויחולו עליו ההוראות החלות על ערעור לפני בית המשפט.

הסכימו צדדים להסכם בוררות כי פסק הבוררות ניתן לערעור לפני בית משפט, יתועדו ישיבות הבוררות בפרוטוקול והבורר ינמק את פסק הבוררות. הוגש ערעור לבית המשפט על פסק הבוררות, לא ייזקק בית המשפט לבקשה לביטול פסק הבוררות, והצדדים יהיו רשאים להעלות בערעור טענות בעניין ביטול פסק הבוררות על פי אחת העילות שבסעיף 24 לחוק. 

12.           מה קורה במקרים שפסק הבורר לקוי? הבורר רשאי, על פי פניית צד כלשהו ולאחר שניתנה לצדדים האחרים בהליך הבוררות נאותה לטעון טענותיהם, לתקן או להשלים את פסק-הבוררות, אם היה לקוי באחד מאלה:

        (1)   נפלה בפסק טעות-סופר, פליטת-קולמוס, השמטה, טעות בתיאור אדם או נכס, בתאריך,  
               במספר, בחישוב וכיוצא באלה;

        (2)   הפסק לקוי בעניין שאינו נוגע לגוף הסכסוך;

        (3)   אין בפסק הוראה בדבר תשלום ריבית;

        (4)   אין בפסק הוראה בדבר הוצאות הצדדים, לרבות שכר טרחת עורך-דין.

     לא ייזקק הבורר לפנייה בעניין תשלום הריבית או הוצאות הצדדים כאמור לעיל  שהובאה לפניו כעבור שלושים יום מיום מתן פסק-הבוררות, אם ניתן בפני הפונה, או מהיום שנמסר לפונה העתק הפסק, אם ניתן שלא בפניו.

13.           ביטול פסק בוררות - בית-המשפט רשאי, על פי בקשת צד כלשהו בהליך הבוררות לבטל פסק-בוררות, כולו או חלקו, להשלימו, לתקנו או להחזירו לבורר, מאחת העילות האלה:

        (1)   לא היה הסכם-בוררות בר-תוקף;

        (2)   הפסק ניתן על ידי בורר שלא נתמנה כדין;

        (3)   הבורר פעל ללא-סמכות או שחרג מהסמכויות הנתונות לו לפי הסכם-הבוררות;

        (4)   לא ניתנה לבעל-דין הזדמנות נאותה לטעון טענותיו או להביא ראיותיו;

        (5)   הבורר לא הכריע באחד הענינים שנמסרו להכרעתו;

        (6)   הותנה בהסכם-הבוררות שעל הבורר לתת נימוקים לפסק והבורר לא עשה כן;

        (7)   הותנה בהסכם-הבוררות שעל הבורר לפסוק בהתאם לדין והבורר לא עשה כן;

        (8)   הפסק ניתן לאחר שעברה התקופה לנתינתו;

        (9)   תכנו של הפסק מנוגד לתקנת הציבור;

        (10)   קיימת עילה שעל פיה היה בית-משפט מבטל פסק-דין סופי שאין עליו ערעור עוד.

החליט בית המשפט להחזיר לבורר פסק בוררות, יפסוק הבורר תוך תקופה של שלושה חדשים מיום ההחלטה, זולת אם הורה בית המשפט הוראה אחרת.

14.           בית המשפט רשאי לדחות בקשת ביטול על אף קיומה של אחת העילות האמורות לעיל אם היה סבור שלא נגרם עיוות-דין.לא יבטל בית המשפט את פסק הבוררות כולו, אם ניתן לבטלו בחלקו, להשלימו, לתקנו או להחזירו לבורר. לא תישמע טענה של צד לבוררות שפסק הבוררות ניתן שלא במועדו, אלא אם שמר לעצמו, בהודעה בכתב לבורר לפני מתן הפסק, את הזכות לטעון טענה זו.

15.          המועד לבקשת ביטול:  לא ידון בית המשפט לבקשת ביטול שהוגשה כעבור ארבעים וחמישה יום מיום מתן הפסק, אם ניתן בפני המבקש, או מהיום שנמסר למבקש, על ידי הבורר או על ידי צד, העתק הפסק, אם ניתן שלא בפניו. בית המשפט רשאי להאריך את התקופה האמורה, אף אם כבר עברה, מסיבות מיוחדות בהתאם לשיקול דעתו. הוגשה בקשת ביטול והיא נדחתה או נדחה ערעור שהוגש כאמור, יאשר בית המשפט את פסק הבוררות, אף אם לא הוגשה בקשה לאישורו; דחה בית המשפט את בקשת הביטול או את הערעור בחלקם או שהשלים או תיקן את פסק הבוררות עקב הדיון, יאשר את הפסק במידה שלא בוטל או כפי שהושלם או תוקן.

16.           משהוגשה בקשה לאישור פסק בוררות או לביטולו, רשאי בית המשפט להורות על עיקול נכסי בעל הדין שנגדו ניתן הפסק, עיכוב יציאתו מן הארץ או מתן ערובה למילוי פסק הבוררות; הבקשה יכול שתהיה בעל-פה, ורשאי בית המשפט לפטור את המבקש ממתן ערובה.

17.      תשלום לבורר- הצדדים לבוררות חייבים לשלם לבורר את שכרו והוצאותיו (להלן ביחד - השכר), בסכומים, בחלקים ובמועדים שקבע הבורר, והוא כשאין כוונה אחרת משתמעת מהסכם הבוררות. צד כלשהו רשאי לשלם לבורר לחשבון שכרו כל סכום שבעל-דין אחר מפגר בתשלומו, ומשעשה כן זכאי הוא בכל עת לחזור אל הצד האחר ולהיפרע ממנו מה ששילם. בית המשפט רשאי, על פי בקשת צד לבוררות, להפחית שכר שקבע הבורר שלא על דעת בעלי הדין, אם ראה שהשכר מוגזם, ורשאי הוא לפי זה לצוות על החזרת סכומים ששולמו לבורר לחשבון השכר, והכל כשאין כוונה אחרת משתמעת מהסכם הבוררות.

18.       לא שולם לבורר שכרו, כולו או מקצתו, במועדו, רשאי הוא לעכב את המשך הדיון ואת מתן פסק הבוררות או מסירתו עד שישולם הסכום שבפיגור.

19.        לסיכום: רבים מאיתנו חותמים על הסכמים שבו צוין סעיף בוררות במקרה של מחלוקת. מומלץ להתייעץ עם עו"ד בטרם מסכימים לסעיף שכזה, היות בצד יתרונות ההליך יש בו גם חסרונות, בין היתר במגבלות של ערעור ויש לקחת בחשבון שלעיתים הבורר אינו משפטן, יש בכך יתרונות אולם לא מעט חסרונות. חתמנו על הסכמה לבוררות, יהיה קשה מאד להתנער מתנאי זה.