עברית English
 
הפרת חוזה

1.     לאחר שחתמנו על חוזה או הסכם עם צד כלשהו, כולנו מקווים שהחוזה יקוים בתום לב וכל צד יבצע את חלקו ואכן במרבית החוזים, הם מסתיימים ללא מחלוקות או סכסוך בין הצדדים. יחד עם זאת, בתי המשפט מלאים בתביעות בגין הפרות חוזה. מהי הפרה? הפר היא- מעשה או מחדל שהם בניגוד לחוזה.

2.      הופר חוזה, זכאי הנפגע לתבוע את אכיפתו או לבטל את החוזה, וזכאי הוא לפיצויים, בנוסף על הפתרונות משפטיים אשר בדין נקראות " תרופות".הנפגע זכאי לאכיפת החוזה, זולת אם נתקיימה אחת מאלה: 

        (1)  החוזה אינו בר-ביצוע;

        (2)  אכיפת החוזה היא כפיה לעשות, או לקבל, עבודה אישית או שירות אישי;

        (3)  ביצוע צו האכיפה דורש מידה בלתי-סבירה של פיקוח מטעם בית-משפט או לשכת הוצאה לפועל;

        (4)    אכיפת החוזה היא בלתי-צודקת בנסיבות העניין.

3.      בית המשפט רשאי להתנות את אכיפת החוזה בקיום חיוביו של הנפגע או בהבטחת קיומם או בתנאים אחרים המתחייבים מן החוזה לפי נסיבות העניין.

4.     ביטול חוזה- כדי שנדון בביטול חוזה או הסכם, נבין תחילה את המושג הפרה יסודית. "הפרה יסודית" - הפרה שניתן להניח לגביה שאדם סביר לא היה מתקשר באותו חוזה אילו ראה מראש את ההפרה ותוצאותיה, או הפרה שהוסכם עליה בחוזה שתיחשב ליסודית; תניה גורפת בחוזה העושה הפרות להפרות יסודיות ללא הבחנה ביניהן, אין לה תוקף אלא אם הייתה סבירה בעת כריתת החוזה. במרבית החוזים, מקדישים סעיף מיוחד בהסכם הנקרא, "הפרת ההסכם ו/או הפרה יסודית, שבו מציינים את אותם הסעיפים שבעת הפרתם, יחשב הדבר כהפרה יסודית של החוזה.

5.   הנפגע זכאי לבטל את החוזה אם הפרת החוזה הייתה יסודית. הייתה הפרת החוזה לא-יסודית, זכאי הנפגע לבטל את החוזה לאחר שנתן תחילה למפר ארכה לקיומו והחוזה לא קוים תוך זמן סביר לאחר מתן הארכה, זולת אם בנסיבות העניין היה ביטול החוזה בלתי-צודק; לא תישמע טענה שביטול החוזה היה בלתי-צודק אלא אם המפר התנגד לביטול תוך זמן סביר לאחר מתן הודעת הביטול. רצוי לציין בחוזה, כי במקרה של הפרה יסודית, ניתנת הזכות לצד המפר לכאורה, לתקן את הפרתו ואם הוא תיקן בתוך פרק הזמן שנקבע, לדוגמא 14 יום, אזי לא תחשב הפתו כהפרה. למשל בעסקה שבה צד כלשהו מחויב לשלם סכום כסף לצד האחר והוא לא ישלם במועד, ניתן לקבוע למשל כי אם התשלום ישולם בתוך 5 ימים אזי ההסכם לא נחשב כמופר בגין הפרה.

6.    השבה- משבוטל החוזה, חייב המפר להשיב לנפגע מה שקיבל על פי החוזה, או לשלם לו את שוויו של מה שקיבל אם ההשבה הייתה בלתי אפשרית או בלתי-סבירה או שהנפגע בחר בכך והנפגע חייב להשיב למפר מה שקיבל על פי החוזה, או לשלם לו את שוויו של מה שקיבל אם ההשבה היתה בלתי-אפשרית או בלתי-סבירה או שהנפגע בחר בכך.

7.     הנפגע שהיה צד לחוזה זכאי לפיצויים בעד הנזק שנגרם לו עקב ההפרה ותוצאותיה ושהמפר ראה אותו או שהיה עליו לראותו מראש, בעת כריתת החוזה, כתוצאה מסתברת של ההפרה.

8.   הופר חיוב לספק או לקבל נכס או שירות ובוטל החוזה בשל ההפרה, זכאי הנפגע, ללא הוכחת-נזק, לפיצויים בסכום ההפרש שבין התמורה בעד הנכס או השירות לפי החוזה ובין שוויים ביום ביטול החוזה. הופר חיוב לשלם סכום-כסף, זכאי הנפגע, ללא הוכחת-נזק, לפיצויים בסכום הריבית על התשלום שבפיגור, מיום ההפרה ועד יום התשלום, בשיעור המלא לפי חוק פסיקת ריבית, התשכ"א-1961, אם לא קבע בית המשפט שיעור אחר.

9.    אין המפר חייב בפיצויים בעד נזק שהנפגע יכול היה, באמצעים סבירים, למנוע או להקטין. הוציא הנפגע הוצאות סבירות למניעת הנזק או להקטנתו, או שהתחייב בהתחייבויות סבירות לשם כך, חייב המפר לשפות אותו עליהן, בין אם נמנע הנזק או הוקטן ובין אם לאו; היו התוצאות או ההתחייבויות בלתי-סבירות, חייב המפר בשיפוי כדי שיעורן הסביר בנסיבות העניין.

10.  פיצוי מוסכם- ציון פיצוי מוסכם או פיצויים מוסכמים בחוזה, הינו דבר שגרתי ומקובל בהסכמים ונועד לחסוך את הערכות הנזקים בגין הפרת החוזה. צד המפר את ההסכם ישלם את אשר הוסכם.  הסכימו הצדדים מראש על שיעור פיצויים, יהיו הפיצויים כמוסכם, ללא הוכחת-נזק. בית המשפט רשאי להפחיתם אם מצא שהפיצויים נקבעו ללא כל יחס סביר לנזק שניתן היה לראותו מראש בעת כריתת החוזה כתוצאה מסתברת של ההפרה. הסכם על פיצויים מוסכמים אין בו כשלעצמו כדי לגרוע מזכותו של הנפגע לתבוע במקומם פיצויים או לגרוע מכל תרופה אחרת בשל הפרת החוזה. בקביעת שיעור הפיצויים לא יובא בחשבון סכום שהנפגע קיבל או זכאי לקבל בשל הפרת החוזה לפי חוזה-ביטוח.

11.  גילה צד לחוזה את דעתו שלא יקיים את החוזה, או שנסתבר מנסיבות העניין שלא יוכל או לא ירצה לקיימו, זכאי הצד השני לפעול גם לפני המועד שנקבע לקיום החוזה, ובלבד שבית המשפט, בנתנו צו-אכיפה, לא יורה שיש לבצע חיוב לפני המועד שנקבע לקיומו.

12. הייתה הפרת החוזה תוצאה מנסיבות שהמפר, בעת כריתת החוזה, לא ידע ולא היה עליו לדעת עליהן או שלא ראה ולא היה עליו לראותן מראש, ולא יכול היה למנען, וקיום החוזה באותן נסיבות הוא בלתי-אפשרי או שונה באופן יסודי ממה שהוסכם עליו בין הצדדים, לא תהיה ההפרה עילה לאכיפת החוזה שהופר או לפיצויים.

13. עיכבון - קיבל הנפגע עקב החוזה נכס של המפר שעליו להחזירו, תהא לנפגע זכות-עיכבון באותו נכס כדי תשלום הסכומים המגיעים לו מן המפר עקב ההפרה. חובות שהצדדים חבים זה לזה על פי חוק זה ניתנים לקיזוז.

14. הודעה לפי חוק זה תינתן בדרך שקבעו הצדדים, כגון אי מייל, פקס ובאין קביעה כזאת - בדואר רשום או בדרך אחרת המקובלת בנסיבות העניין. נפגע שנתן הודעה ויש יסוד להניח שההודעה הגיעה ליעדה במועדה, רשאי להסתמך עליה אף אם איחרה להגיע או לא הגיעה כלל.

15. לסיכום: רצוי לחתום על חוזה, אשר יש בו את מקסימום ההגנות במקרה של הפרה וחשוב לצפות מראש עד כמה שניתן את האפשרויות של תקלות. החוק מאפשר לא מעט פתרונות בעת הפרת העסק או בקיום תנאים מסוימים כדי לבטל את החוזה או לאכוף אותו. האמור באתר אינו תחליף לייעוץ משפטי ובמקרה של טענה כלפי החוזה, יש להיוועץ עם עורך דין.