עברית English
 
חוזה מסחרי

1.   חוזה או הסכם, היא הדרך הנפוצה ביותר לקבע ולעגן הסכמות בין הצדדים לו. חוזים נכרתים בסקטור הפרטי ובעסקי מידי יום ביומו בכל עסקה ועסקה, החל מקנית כרטיס לקולנוע ועד להסכמי מקרקעין או הסכמים בין חברות או מדינות. חשוב ביותר לדעת ולהבין על מה אנו חותמים וצד חכם להסכם, הוא זה שיכול בהסכם לצפות מהלכים קדימה ולציין בחוזה סעיפים אשר יגנו עליו מפני הפרתו או הפרת ההסכם על ידי הצד השני. חוזה יכול שייעשה בעל פה, בכתב או בצורה אחרת. בחוזה מסחרי חשוב לקחת בחשבון לא מעט פרמטרים, כגון תנאי העסקה תוך פירוט מקסימאלי עד כמה שניתן, יש לקחת בחשבון ביטוחים, זכויות יוצרים או זכויות קנייניות ולסוגיהם שונים, מוניטין, עובדים וכמובן בטחונות וערבויות לקיום החוזה. להבדיל מחוזים פשוטים במגזר הפרטי, חוזים במקרקעין וחוזים בתחום המסחרי ראוי שיעשו על ידי עורך דין.

2.     כיצד נכרת חוזה?  חוזה נכרת בדרך של הצעה וקיבול . פנייתו של אדם לחברו היא בגדר הצעה, אם היא מעידה על גמירת דעתו של המציע להתקשר עם הצד השני. אדם המציע הצעה כלשהי, רשאי לחזור בו מהצעתו ובלבד ומסר את הודעתו בדבר החזרה מההצעה לפני הצד שהשני אישר אותה. אם קבע המציע  כי הצעתו היא ללא חזרה, או שקבע מועד כלשהו באשר לכניסתה לתוקף, אין הוא רשאי לחזור בו ממנה לאחר שנמסרה לצד השני.

3.     מתי ההצעה פוקעת ומסתיימת? הצעה לכריתת חוזה פוקעת כאשר הצד השני דחה אותה או עבר המועד לקיבולה ולהתהוותה. גם במקרה שהמציע או הצד השני נפטר, נעשה פסול דין על פי החוק, או ניתן נגדו צו כינוס נכסים לפני אישורה. קבלת ההצעה תהיה בהודעה של הצד השני שנמסר לצד אשר הציע את ההצעה ואשר יש בה גמירת דעתו של הצד שכלפיו הופנתה ההצעה להתקשר עם המציע לפי ההצעה.הסכמת צד כלשהו להצעה של הצד המציע יכול שיהיה במעשה לביצוע החוזה או בהתנהגות , אולם חשוב להדגיש כי בהתאם לחוק, קביעת המציע שהעדר תגובה מצד הצד שהציעו לו תחשב כהסכמה להתקשרות בחוזה  חסרת תוקף.

4.     אם צד כלשהו מקבל עליו את ההצעה להסכם, אולם הוסיף בה תוספת, הגבלה או שינוי לעומת ההצעה הראשונה, יחשב הדבר כהצעה חדשה להסכם.

5.      נקודה חשובה בהסכמים וחוזים, אשר נדון עליו גם בפרק העוסק בהפרות חוזה, עוסק בחובה לנהל משא ומתן בתום לב ובדרך מקובלת. חוסר תום לב יכול להוות עילה לפיצויים בגין נזקים עקב כך. 

6.      חוזה שנכרת למראית-עין בלבד – בטל, לגבי צד נוסף שהיה בהסכם יש לבדוק את המצב המשפטי באופן פרטני.

7.      טעות- מי שהתקשר בחוזה עקב טעות וניתן להניח שאלמלא הטעות לא היה מתקשר בחוזה והצד השני ידע או היה עליו לדעת על כך, רשאי לבטל את החוזה. מי שהתקשר בחוזה עקב טעות וניתן להניח שלולא הטעות לא היה מתקשר בחוזה והצד השני לא ידע ולא היה עליו לדעת על כך, רשאי בית המשפט, לפי בקשת הצד שטעה, לבטל את החוזה, אם ראה שמן הצדק לעשות זאת. בית המשפט יכול לחייב את הצד שטעה בפיצויים בעד הנזק שנגרם לצד השני עקב החוזה.

8.      טעות אינה עילה לביטול החוזה לפי סעיף זה, אם ניתן לקיים את החוזה בתיקון הטעות והצד השני הודיע, לפני שבוטל החוזה, שהוא מוכן לעשות כן.החוק מתייחס לטעות בין בעובדה ובין בחוק, להוציא טעות שאינה אלא בכדאיות העסקה.

9.    הטעיה- מי שהתקשר בחוזה עקב טעות שהיא תוצאת הטעיה שהטעהו הצד השני או אחר מטעמו, רשאי לבטל את החוזה; הטעיה תחשב גם אי-גילוין של עובדות אשר לפי דין, לפי נוהג או לפי הנסיבות היה על הצד השני לגלותן. היה ונפלה בחוזה טעות סופר או טעות כיוצא בה, יתוקן החוזה לפי אומד דעת הצדדים ואין הטעות עילה לביטול החוזה.

10. מה קורה לכריתת חוזה שנעשה בכפיה ובלחץ על צד כשלהו לחוזה? מי שהתקשר בחוזה עקב כפיה שכפה עליו הצד השני או אחר מטעמו, בכוח או באיום, רשאי לבטל את החוזה. מי שהתקשר בחוזה עקב ניצול שניצל הצד השני או אחר מטעמו את מצוקת המתקשר, חולשתו השכלית או הגופנית או חוסר ניסיונו, ותנאי החוזה גרועים במידה בלתי סבירה מן המקובל, רשאי לבטל את החוזה. ביטול חוזה יהיה בהודעת המתקשר לצד השני תוך זמן סביר לאחר שנודע לו על עילת הביטול, ובמקרה של כפיה  תוך זמן סביר לאחר שנודע לו שפסקה הכפייה.

11. השבה- משבוטל החוזה, חייב כל צד להשיב לצד השני מה שקיבל על פי החוזה, ואם ההשבה הייתה בלתי אפשרית או בלתי סבירה - לשלם לו את שוויו של מה שקיבל.

12. כיצד לפרש חוזה? חוזה יפורש לפי אומד דעתם של הצדדים, כפי שהיא משתמעת מתוך החוזה, ובמידה שאינה משתמעת ממנו - מתוך הנסיבות. חוזה הניתן לפירושים שונים, פירוש המקיים אותו עדיף על פירוש שלפיו הוא בטל. ביטויים ותניות בחוזה שנוהגים להשתמש בהם בחוזים מאותו סוג יפורשו לפי המשמעות הנודעת להם באותם חוזים. פרטים שלא נקבעו בחוזה או על פיו, יהיו לפי הנוהג הקיים בין הצדדים ובאין נוהג כזה, לפי הנוהג המקובל בחוזים מאותו סוג, ויראו גם פרטים אלה כמוסכמים.

13. תנאי מתלה ותנאי מפסיק- בחוזים ניתן לקבוע כי החוזה יהיה חוזה על תנאי,("תנאי מתלה")  דהיינו כזה שיהיה תלוי בהתקיים תנאי או כזה שההסכם יחדל בהתקיים תנאי כלשהו ("תנאי מפסיק").חוזה שהיה מותנה בתנאי מתלה, זכאי כל צד לסעדים לשם מניעת הפרתו, אף לפני שנתקיים התנאי. היה חוזה מותנה בתנאי לקיומו וצד אחד מנע את קיום התנאי, אין הוא זכאי להסתמך על אי-קיומו.  היה חוזה מותנה בתנאי מפסיק וצד אחד גרם לקיום התנאי, אין הוא זכאי להסתמך על קיומו. היה חוזה מותנה בתנאי והתנאי לא נתקיים תוך התקופה שנקבעה לכך, ובאין תקופה כזאת - תוך זמן סביר מכריתת החוזה, הרי אם היה זה תנאי מתלה - מתבטל החוזה, ואם תנאי מפסיק – מתבטל התנאי והחוזה יופסק.

14. חוזה לא חוקי והימורים- חוזה שכריתתו, תכנו או מטרתו הם בלתי חוקיים, בלתי מוסריים או סותרים את תקנת הציבור בטל ומבוטל. חוזה של משחק, הגרלה או הימור שלפיו עשוי צד לזכות בטובת-הנאה והזכייה תלויה בגורל, בניחוש או במאורע מקרי יותר מאשר בהבנה או ביכולת, אינו עילה לאכיפה או לפיצויים, למעט הגרלה או הימור שהוסדרו בחוק או שניתן לעריכתם היתר על פי חוק, כמו מפעל הפיס והטוטו.

15. חיוב שהתחייב אדם בחוזה לטובת מי שאינו צד לחוזה (להלן - המוטב) מקנה למוטב את הזכות לדרוש את קיום החיוב, אם משתמעת מן החוזה כוונה להקנות לו זכות זו. זכותו של המוטב לדרוש את קיום החיוב מתבטלת למפרע, אם הודיע לאחד הצדדים לחוזה על דחיית הזכות תוך זמן סביר לאחר שאחד מהם הודיע לו על הזכות. כל עוד לא הודיע אחד הצדדים למוטב על זכותו לפי החוזה, רשאים הם לשנותה או לבטלה על ידי שינוי החוזה. כל טענה שיש לחייב כלפי הנושה בקשר לחיוב תעמוד לו גם כלפי המוטב. חוזים כאלה נפוצים למשל בענף הביטוח, החוזה הינו בין חברת הביטוח למבוטח והמוטב למשל ילדיו של המבוטח.

16. מה קורה אם לא צוין המועד והמיקום בהסכם? חיוב בהסכם שלא הוסכם על מועד קיומו, יש לקיים זמן סביר לאחר כריתת החוזה, במועד שעליו הודיע הנושה לחייב זמן סביר מראש. חיוב שלא הוסכם על מקום קיומו, יש לקיים במקום עסקו של הנושה, ואם אין לו מקום עסק - במקום-מגוריו.

17. חיוב למתן נכס או שירות שלא הוסכם על סוגם או טיבם, יש לקיים במתן נכס או שירות מסוג ומטיב בינונים.  חיוב לתשלום בעד נכס או שירות שלא הוסכם על שיעורו, יש לקיים בתשלום של סכום שהיה ראוי להשתלם לפי הנסיבות בעת כריתת החוזה.

18. קיזוז - קיזוז חיובים כספיים שצדדים חבים זה לזה מתוך עסקה אחת והגיע המועד לקיומם, ניתנים לקיזוז בהודעה של צד אחד למשנהו; והוא הדין בחיובים כספיים שלא מתוך עסקה אחת כאשר הם חיובים קצובים.

19. שני אנשים או יותר החבים על פי חוזה- כאשר שני אנשים או יותר חבים על פי חוזה, חזקה שהם חייבים יחד ולחוד. הנושה רשאי לדרוש את קיום החיוב, כולו או מקצתו, משניהם כאחד, או מכל אחד מהם בנפרד, ובלבד שלא ייפרע יותר מן המגיע לו. בטל או בוטל חיובו של אחד החייבים, בטל גם חיובו של השני. שניים שחייבים חיוב אחד, חזקה שהם נושאים בנטל החיוב בינם לבין עצמם בחלקים שווים.חייב שנתן לנושה לקיום החיוב יותר מכפי חלקו בנטל החיוב, זכאי לחזור על החייב השני ולהיפרע ממנו לפי חלקיהם. חייב שקיים את החיוב יותר מכפי חלקו, אינו זכאי לחזור על חייב אחר, במידה שהיה עשוי להיות מופטר כלפי הנושה מכוח טענה שהייתה ידועה לו ולא התגונן בה.

20. לסיכום- חוזים יש לקיים בתום לב ולציין להסכם את כל ההסכמות וההבנות שבין הצדדים, שכן החוזה נועד לשמור עלינו במקרה של הפרה. רצוי בחוזים מסחריים כי ינוסחו על ידי עורכי דין הבקיעים בתחום ההתקשרות החוזית, שכן אי ציון סעיף או משפט מסוים בחוזה,יכול לגרום לנו להימצא בהפרת חוזה או להפסיד כסף רב. קיימים חוזים שונים,כגון חוזים מסחריים שיש לקחת בחשבון, פרמטרים רבים, כגון, ביטוחים, היתרים , זכויות יוצרים וכו' וחוזים העוסקים במקרקעין שיש לקחת בחשבון לא מעט פרמטרים. לעניין חוזה מקרקעין, הוקדש פרק נפרד באתר.