לפרטים וייעוץ חייגו עכשיו 03-6292000

1. במסגרת הליכים משפטיים בבתי המשפט או בהוצאה לפועל רשאי נושה לעקל נכס מקרקעין, מגרש, משרד, בניין דירת מגורים או כל נכס אחר. באתר אתייחס בעיקר לדירת מגורים. לעניין דירה מעוקלת, התייחסנו לא פעם באתר, בחלק העוסק בנדל"ן ומומלץ לקרוא את הטיפים בעת רכישה דירה חדשה וממה להיזהר.

2. כאשר ציווה ראש ההוצאה לפועל או בית המשפט על עיקול דירה, יוטל העיקול על ידי רישומו בפנקסי המקרקעין (טאבו) ומשנרשם וכל עוד לא בוטל, לא תיעשה ולא תירשם כל פעולה מרצון אלא באישור מאת בית המשפט. פדיון משכנתה ניתן לבצע.

3. חשוב לציין כי בדרך כלל על מבקש העיקול, הנושה, מטיל בית המשפט דרישה לערבויות באם יגרם נזק מהעיקול במיוחד בעיקול זמני כאשר תובע מגיש תביעה ובטרם התבררה תביעתו ביקש הנושה מבית המשפט להטיל עיקול כדי שיהיה ניתן בעתיד לממש את הדירה לכסף. על כן באם הוכח לבית המשפט כי הבקשה לעיקול זמני הוגשה שלא בתום-לב וכי העיקול הזמני גרם נזק למי שהדירה רשמה על שמו, רשאי הוא לחייב את התובע בפיצוי הנזק בסכום שייקבע, ורשאי הוא להורות, לשם כך, על חילוט הערובה, דהיינו העברת תשלום במסגרת הערבויות שנתן הנושה התובע, לטובת הנתבע בעל הדירה.

4. במסגרת עיקול דירה בהוצאה לפועל, ניתן להתקדם בהליך לקראת מכירת הדירה כאשר קודם לכן יש לפנותה מדייריה. ככלל לא יהיה ראש ההוצאה לפועל רשאי להורות על מכירת המקרקעין ועל פינוי החייב ובני משפחתו הגרים עמו אלא לאחר שהוכח, להנחת דעתו, שיהיה לחייב ולבני-משפחתו הגרים עמו מקום-מגורים סביר, או שיש לו ולבני משפחתו הגרים עמו יכולת כלכלית המאפשרת מימון מקום מגורים סביר, או שהועמד לרשותם סידור חלוף. ראש ההוצאה לפועל לא יורה כאמור, אלא לאחר שהצדדים הוזמנו לדיון בפניו בהזמנה שהומצאה להם בהמצאה מלאה; בהזמנה לדיון יצוין כי החייב רשאי לבקש השהיה של ההחלטה בעניין מכירת הדירה ופינויה כדי למנות לעצמו עורך דין או כדי לקבל ייצוג לפי הוראות חוק הסיוע המשפטי אם הוא זכאי לכך. בהזמנה ייכלל מידע בדבר האפשרויות למינוי עורך דין לפי הוראות חוק הסיוע המשפטי.

5. פינוי הדירה ומכירתה על יד הבנקים באמצעות מימוש משכנתא, הינה הליך אחר שלא במסגרת עיקול אלא מימוש משכון דירה ושם הליך מימוש הדירה שונה.

6. באם צד שלישי טוען כי המקרקעין שעוקלו שייכים אליו, רשאי ראש ההוצאה לפועל להורות על השהיית הליך לצורך מכירת הדירה עד לבירור העניין.

7. לסיכום: עיקול הדירה, הינו מצב משפטי שבו בעל הדירה אינו יכול להעבירה לאחר ואינו יכול לבצע כל פעולה הסותרת את העיקול, אולם באפשרות החייב כן למכור את הדירה כאשר סכום החוב נמוך משוויה בכפוף לצו העיקול. במקרה שכזה יש לקחת בחשבון שהעיקול יוסר רק לאחר תשלום החוב לנושה ורצוי לקבל מראש את הסכמת הנושה לכך. בכל מקרה של עיקול הדירה מומלץ להיוועץ עם עורך דין באשר לדרך הנכונה לטפל בכך.

סגירת תפריט
Call Now Button דילוג לתוכן